Đặt url ngắn của bạn ở chế độ riêng tư bằng mật khẩu bảo vệ.
l.binhmyco.com/
Bạn có thể đặt tên link tối đa 15 ký tự (số và chữ phân biệt in hoa/in thường, không có ký tự đặc biệt).